Jadwal layanan Konsultasi

 

JADWAL LAYANAN KONSULTASI KEAGAMAAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022

NO HARI JAM KONSELOR TEMA
1 Senin 09.00-12.00 WIB 1.  Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag
2.  Drs. H. Abd. Munif, M.Ag
2 Selasa 09.00-12.00 WIB 1.  Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag
2.  Drs. H. Awaluddin, M.Ag
3 Rabu 09.00-12.00 WIB 1.  Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag
2.  KH. Ainur Rofiq Thoyyib
4 Kamis 09.00-12.00 WIB 1.  Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag
2.  H. Wahyani Ahmad
5 Jum’at 09.00-12.00 WIB 1.  Dra. Hj. Nafi’atus Sa’adah
2.  Hj. Hajar Idris
6 Sabtu 09.00-12.00 WIB 1.  Drs. H. Abd. Munif, M.Ag
2.  KH. Ainur Rofiq Thoyyib